เกษตรกรยุคใหม่

เกษตรกร

เกษตรกรยุคใหม่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด 19

ภาวะเศรษฐกิจไทยในยุคไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ให้เกษตรกรในประเทศไทย ทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลงจึงต้องมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปให้ได้ ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งเกษตรกรและรัฐบาล โดยการเปิดรับ เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร วิธีการ ไปสู่เกษตรกรวิถีใหม่สู่ยุค New Normal ให้มีการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ให้มีภูมิคุ้มกันและความรู้ที่ดี โดยมีแนวทางดังนี้

1.การทำการตลาดออนไลน์ตามสื่อโซเชียลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา 

ผู้คนได้เข้าถึงสื่อโซเซียลมากขึ้นการที่เกษตรกรชึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการแบบเดิม และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ เผยแพร่ให้กับลูกค้าที่มีความสนทางด้านเกษตร เช่น เฟสบุ๊คหรือกลุ่มเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มกันเพื่อความสนใจในสิ่งเดียวกันเนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การทำการตลาดออนไลน์จึงมีความสำคัญเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จัก มีความสนใจ และทำการซื้อขาย 

2.การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และคุณภาพ 

การนําผลิตผลทางการเกษตรมาทำการแปรรูปทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้น ทำให้สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองได้มากขึ้น และป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากสินค้าเกษตรมีมากต่อการความต้องการของลูกค้า การแปรรูปจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งการยืดระยะเวลาให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เน่าเสีย

3.การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เช่น จัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นวิถีเกษตรซึ่งเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  โดยมีบริการนำเที่ยว ชม การทำเกษตร ที่พักโฮมเสตย์ ร้านอาหาร หรือขายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน นักท่องเที่ยวได้รับความ เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็น การกิน การซื้อสินค้า

4.การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเกษตร 

ระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นระบบการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป เช่น ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในการบริโภคสินค้าทางการเกษตร     

5.การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรอยู่เสมอ

เพื่อสร้างรายได้ให้มีความมั่นคง โดยมีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ยูทูป แอพพลิเคชั่นและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook

การลงทุนที่ได้รับความสนใจในยุคโควิด 19

การลงทุน

การลงทุนของเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับความสนใจในยุคโควิด 19

เนื่องด้วยกระแสการลงทุนของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาซบเซาและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายคนเริ่มเก็บออมเพื่อนำมาลงทุนกันมากขึ้น ธุรกิจต่างๆมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การทำงานที่บ้าน การปรับเปลี่ยนการทำงานต่างๆ

หลายคนจึงได้ศึกษาการลงทุนให้เงินทำงานแทน ซึ่งหลายคนไม่คนอาจจะยังไม่ทราบว่า การลงทุนในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงและให้ผลการตอบแทนที่แตกต่างกันไป 

1. การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือตราสารเงิน

ทิศทางการลงทุนอัตราผลตอบแทนในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้ อัตราดอกเบี้ยระยะกลางและยาวจะทรงตัว  รอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อมาสนับสนุน หลังจากที่ปรับขึ้นมาเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19อย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับนักลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยง ต้องการลดความผันผวนในพอร์ตการลงทุน  การพักเงินไว้ในตราสารหนี้ระยะสั้นจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากในบัญชีธนาคาร และมีความเสี่ยงต่ำ

2. การลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระยะยาว

2.1 การลงทุนในพันธบัตร

เป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ มีความเสี่ยงต่ำ เมือเราซื้อพันธบัตร รัฐบาลก็จะให้เงินปันผลเรา ซึ่งรัฐบาลได้ออกรุ่นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะและพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ มาเพื่อให้ประชาชนได้ออมในพันธบัตรที่ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในบัญชีธนาคาร และให้ผลตอบแทนปีละ 2ครั้ง

2.2 หุ้นกู้ระยะยาว

เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนไปใช้ในการดำเนินกิจการ หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล และมีความเสี่ยงมากกว่าจากการผู้ออกอาจผิดนัดชำระหนี้ อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผลกำไรที่ได้รับ

การลงทุนที่ได้รับความสนใจต่อมาคือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวน รวมถึงไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมนั้นมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของนักลงทุน เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลสูงอยู่เสมอและประกอบกับนโยบายของรัฐที่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook