ทักษะสำคัญที่CEOยุคดิจิทัลควรรู้

CEO

การจะเป็นผู้นำในยุคนี้ได้ ต้องอาศัยไหวพริบ ความอดทน ความรวดเร็ว และการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ วันนี้เราจะมาแนะนำทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุคดิจิทัล  ได้แก่   

1 Empathetic Listening เป็นทักษะการฟังขั้นสูงที่มุ่งเข้าใจผู้พูดอย่างลึกซึ้ง ผ่านทั้งทางคำพูด น้ำเสียง สายตา และท่าทาง

2 Problem Solving แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ดี ซึ่งต้องอาศัยความคิดในมุมมองที่กว้างขึ้น ต่างจากไหวพริบปฏิภาณ ที่เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทันท่วงทีก่อน โดยสิ่งที่คุณควรฝึกก็จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ ดังนี้ 

    – การฝึกวิเคราะห์ให้ออกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด และจัดลำดับความสำคัญให้ได้ว่าสาเหตุไหนต้องแก้ไขก่อนหรือหลัง รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ

     – การตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ เช่น AI Big Data ฯลฯ เข้ามาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำในอนาคต

 3 การวางแผนกำลังคนในทีม งบประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที และประเมินประสิทธิผลของการแก้ปัญหาทุกครั้ง รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาที่ดีจะทำให้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับลูกทีม เพราะช่วยลดความเครียด ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกทีม   

4 การที่เราจะมีความยืดหยุ่นทางความคิดได้นั้น เราจะต้องผ่านบันได 3 ขั้น ลองผิดลองถูก เมื่อเราลองผิดลองถูก เราจะเริ่มเจอกับผลลัพธ์ทั้งที่ดี และไม่ดี  เอาชนะความล้มเหลว ล้มแล้วต้องลุกให้ไว ต้องอดทน พยายามและมีวินัย เรียนรู้ความผิดพลาดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

5 อัพเดทความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง

6 พัฒนาการทำงานระบบทีมให้มีประสิทธิภาพ

7 สื่อสารได้หลากหลายภาษา และเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้นำต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร และ ความคิดสร้างสรรค์ ต้องผลักดันให้ลูกทีมคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำในยุคดิจิทัลสามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนไปทำธุรกิจที่ใกล้เคียงที่สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของลูกทีมในองค์กรได้เพื่อให้องค์กรอยู่รอด เพราะการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องเผชิญกับแรงกดดันจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทำลายธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน ที่เรียกว่า Disruptive Technology เพราะฉะนั้นองค์กรในยุคดิจิทัลต้องระบบ Automation หรือหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทำงานร่วมกับมนุษย์มากขึ้น เรียกว่า “CoBot” 

องค์กรในยุค Digital Economy ต้องมีโครงสร้างที่ไม่ ต้องมีผู้นำ (Digital Leader) ที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรและบุคลากรให้ทำงานได้ดีภายใต้ Digital Environment ผสมผสานกับการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร ผู้นำยุคดิจิตัลต้องมีความเป็นนักเล่าเรื่อง หรือ Storyteller   มีทักษะความรู้พื้นฐานดิจิทัล  ต้องเปลี่ยนจากการเป็นนักคิดนักวางแผน เป็นนักลองถูกลองผิด เพราะโลกยุคดิจิทัลหมุนไปอย่างรวดเร็ว  วางแผนการใช้เงินลงทุนอย่างชาญฉลาด ทำธุรกิจเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นเป็นเป้าหมายอันดับ 1 มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เมื่อสังคมดี เมื่อนั้นรายได้จะตามมาเองค่ะ

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com