กับดักของการลงทุนในประเทศไทย

กับดักของการลงทุนในประเทศไทยในช่วงการระบาดของโควิด  19

จากการลงทุนของนักลงทุนที่ผ่านมา มีการลงทุนน้อยลงในตลาดหลักทรัพย์ของไทย และมีการระดมทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal,เทคโนโลยี,พลังงานทางเลือก ส่วนนักลงทุนต่างชาติแหล่งที่มาของ เงินลงทุนที่ได้รับต่างชาติมีอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่มาจาก ประเทศจีน รองลงมา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 จะมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยลงเมือเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมา

สาเหตุหลักที่ไทยยังติดอยู่ใน “กับดักการลงทุน” 

1.กำลังซื้อภายในประเทศอ่อนแอจากปัญหาเศรษฐกิจที่นักท่องเที่ยวหายไปทำให้ไม่มีรายได้เข้าประเทศ หนี้ครัวเรือนที่สูงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19

ธุรกิจในไทยไม่ว่าธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจรายย่อยต่างๆได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการลอกดาวน์ที่ผ่านมา ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาหนี้นอกระบบได้ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้าง นักลงทุนส่วนใหญ่จะดูการขยายตัวของการบริโภคและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว แต่ในช่วงที่ผ่านมากำลังซื้อลดลงมีผลลบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมาก 

2.การขาดแคลนแรงงานคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ เทคโนโลยี และการแพทย์ 

แรงงานไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนยุติลงชั่วคราว รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคนว่างงาน รายได้ประชาชนหดหาย ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพได้ถูกกล่าวถึงอย่างมากและมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทางโครงสร้างที่จะส่งผลต่อการเป็นแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อความสามารถในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศในระยะยาว เพราะเมือเราขาดแรงงานตามความต้องการของตลาดไป จะส่งผลถึงการทำงานท่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคต

3.ปัจจัยเชิงสถาบัน โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นโยบายรัฐขาดความต่อเนื่อง และ ปัญหาการคอร์รัปชั่น

ของไทยซึ่งเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดต่อหน้าที่รับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ฉ้อฉลต่อความไว้วางใจของสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง การใช้อำนาจที่ไม่ชอบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยร่วม

4. ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ที่นักลงทุนออกไปหาโอกาสในตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ในช่วงเวลาของการระบาดของโควิด 19 นักลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ่นเนื่งอจาก กระจายความเสี่ยง มองหาโอกาสการลงทุน ข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านม ตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยให้ผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดหุ้นในประเทศอื่น ในช่วง 7 ปีหลังสุดดัชนีตลาดหุ้นไทยเติบโตช้าเมือเทียบกับประเทศอื่น ดัชนีของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยรวมโตขึ้นกว่า เห็นได้จาก ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยไม่มีรับความสนใจในการลงทุนเท่าที่ควร เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างที่อ่อนแอทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ช้า 

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook